Service og samferdsel, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Vg1

Dette programmet er sammensatt av service og samferdsel og SSP med generell studiekompetanse. Mange ønsker å utdanne seg innen salg,kontor,sikkerhet og kundebehandling, men ønsker samtidig studiekompetanse. For elever som vil litt mer kan de nå ta fem års utdanning på fire år.

 

Fabrev og studiekompetanse

Du kan velge mellom fagbrev i salgs-, kontor- og administrasjon eller sikkerhetsfaget. Av programfag fra SSP har vi valgt Internasjonal engelsk og Markedsføring og ledelse 1

Opplæring på skole og i bedrift

SS YSK er organisert med veksling mellom skole og bedrift, det første året er du bare på skolen.
Fra slutten av Vg1 vil du ha praksisperioder i bedrift og fra år 3 får du status lærling men skal fortsatt gå på skolen 1-2 dager pr.uke.

Utvidet skoleår - spar et helt år med utdanning

Du vil få litt lengre skoledager og skoleår enn ordinærelevene, men til gjengjeld sparer du inn et år på utdannelsen din. I bedriftsperiodene har du lærlingelønn.
Med dette utdanningsprogrammet kan du være både fagutdannet og studieforberedt når du er 20 år og med en teoretisk og praktisk bakgrunn er du godt rustet til å ta videre valg.

For å være elev på dette programmet må du være strukturert og arbeidsvillig.

Vg1 Service og samferdsel med yrkes- og studiekompetanse - SS YSK 

På Vg1 starter dere sammen med ordinære Vg1 SS i programfag men har flere fag i fellesfag.

Fellesfag

(Hvert punkt lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Administrasjon og økonomi (kompetansemål på Udir.no)

Programfaget administrasjon og økonomi handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet. Videre handler det om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.

Markedsføring og salg (kompetansemål på Udir.no)

Programfaget markedsføring og salg dreier seg om markedsføring av virksomheter og samspillet mellom kunde og fagarbeider i en salgs- og servicesituasjon.

Programfaget handler om forretningsidé, målgrupper for produkter og tjenester og service i salgs- og servicesituasjoner. Programfaget handler også om å utarbeide markedsplan for virksomheter.

Arbeidet i faget skal gjennomføres med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å kunne forklare hvordan utviklingen i samfunnet påvirker arbeidet med faget.

Sikkerhet og transport (kompetansemål på Udir.no)

Programfaget sikkerhet og samferdsel har fokus på helse, miljø, sikkerhet og etikk i alle deler av en virksomhet.

Programfaget handler om risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet. Det handler også om reiseliv, vareflyt, transporttjenester og sikkerhet for transport av personer og varer.

Yrkesfaglig fordypning (Udir.no - om Prosjekt til fordypning)

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.

Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Vg2 salg, service og sikkerhet med yrkes- og studiekompetanse

Dette året legges opp til perioder i bedrift. Målet er en bedrift du kan ha læreplass i. Noe av praksistiden her trekkes fra på læretiden etter Vg2.

Etter hvert som avtaler tegnes med lærebedrift skal du ha lærlingelønn i de bedriftsperiodene som ikke er Prosjekt til fordyping.

Året avsluttes med tverrfaglig eksamen i felles programfag fra Vg2 SS.

Fellesfag

(Hvert punkt lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag fra SSP:

Markedsføring og ledelse (kompetansemål - Udir.no)

I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter.

Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.

Det er også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv.

Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Faget består av fem hovedområder:

  • Marked og målgrupper
  • Psykologi og kjøpsatferd
  • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
  • Konkurransemidlene
  • Organisasjon og ledelse

Programfag fra SS:

Markedsføring og salg (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for salgsarbeid. Sentralt i programfaget står menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på i gjennomføringen av salgsprosesser.

Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter behovene i markedet. Programfaget omhandler også ulike forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike markeder.

Sikkerhet (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike.

Regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om de etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet, inngår i programfaget.

Videre dreier programfaget seg om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner.

Økonomi og administrasjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner.

Beregning av priser på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i programfaget. Programfaget omhandler også økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutningsprosesser.

Yrkesfaglig fordyping (Udir.no - om Yrkesfaglig fordypning)

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.

Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Vg3 salg, service og sikkerhet med yrkes- og studiekompetanse

Dette året har du status lærling og er mest i bedrift, forutsatt at du har fått tegner lærekontrakt.

Det er viktig å poengtere at selv om vi hjelper med å finne lærested er det bedriften som ansetter og velger sine lærlinger.

Skulle du ha mye fravær, manglende karakterer i fag eller ikke egnet til fagutdannelse innen salg, kontor og administrasjon eller sikkerhet kan det medføre at du ikke kommer videre her.

Dette vil du få veiledning på av kontaktlærer og karriereveileder før Vg3.

Du vil være på skolen to dager i uken og ha fagene:

Tre dager i uken er du lærling og du følger ferieåret som arbeidstaker.

Vg 4 salg, service og sikkerhet med yrkes- og studiekompetanse

Avsluttende år

Dette er det avsluttende året og du er nå i det som kalles verdiskapingsåret som lærling. I løpet av skoleåret skal du opp til avsluttende fagprøve.

I tillegg skal du gå en dag i uken på skole og ha

Fagbrev og studiekompetanse

Består du fagprøven og alle fag på skolen har du nå både fagbrev og studiekompetanse og kan selv velge om du vil utvikle deg innen faget en stund som selvstendig fagarbeider eller starte på studier som krever generell studiekompetanse.