Studiespesialisering med forskerlinje Vg1

Som eneste skole i Follo tilbyr Vestby videregående skole studiespesialiserende med egen forskerlinje innen realfag.

Lenkene under tar deg direkte til aktuelt avsnitt lenger ned i artikkelen.

1. Vg1 Forskerlinjen
2. Vg2 Forskerlinjen
3. Vg3 Forskerlinjen

 

1. Vg1 Forskerlinjen

Både arbeidsliv og forskningsmiljøer i Norge trenger flere elever som satser på realfag. Verden er sterkt forandret de siste årene, mobiltelefoner, PC, brettspill, kommunikasjonsmetoder er utviklet av personer med utdannelse innen bl.a matematikk og fysikk. Bekjempelse av sykdommer er avhengig personer med kompetanse innen bioteknologi, et annet realfag. Også innen olje, energi, bygg- og anlegget det store behov for kompetanse innen realfag.

Har du et ønske om å være med å utvikle morgendagens teknologi kan dette være linjen for deg.

Motiverte medelever

Her går du i klasse med likesinnede. Vi skal dyrke forskerspirer og arbeide praktisk og kreativt innenfor teknologi og realfag. Å arbeide praktisk vil gi deg større forståelse for teorien og motsatt.

På forskerlinja vil du ha mellom 33-35 timer pr .uke alle årene. På Vg1 må du velge matematikk 1T .

Fag

Med fag som matematikk, teknologi- og forskningslære, fysikk, kjemi og biologi vil du oppnå spesiell studiekompetanse og bli svært godt forberedt til å starte på alle typer utdannelse på høyskoler og universitet.

Den største forskjellen på Forskerlinjen og ordinær SSP er at vi jobber tverrfaglig og helhetlig med fagene. Du bør like fag som matematikk og naturfag på ungdomsskolen. Fagpakken er satt og kan ikke velges om. Se fagene på Vg2 og Vg3.

Vi forutsetter at du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen.

Fellesfag

På Vg1 har du fellesfagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, matematikk, fremmedspråk og kroppsøving. Se læreplaner for fellesfag på Udir.no.

Her må du velge teoretisk matematikk (kompetansemål - Udir.no).

I tillegg har du et fag som heter:

Teknologi og forskningslære 1 (kompetansemål - Udir.no)

Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet.

I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd.

Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon.

Faget har fire hovedområder:

 • Den unge ingeniøren
 • Den unge forskeren
 • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
 • Design og produktutvikling

 

2. Vg2 Forskerlinje

Her må du ha alle realfagene, arbeidsmåten på Forskerlinjen er tverrfaglig og helhetlig. Ønsker du andre fagkombinasjoner er ordinær SSP et riktigere valg for deg.

Fellesfag

Her har du fellesfagene norsk, historie, fremmedspråk og kroppsøving.

Programfag

Av programfag er det full realfaglig fordyping som gjelder. Her får du fagene :

Fysikk 1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

Faget har fem hovedområder:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi

Biologi 1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundtetiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal den enkelte bli klar over at mennesket er en av mange arter, at det er sammenheng mellom mennesker og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentlig forutsetting for ei bærekraftig forvalting av naturressurser og naturmiljø.

Faget har fem hovedområder:

 • Den unge biologen
 • Cellebiologi
 • Fysiologien til mennesket
 • Funksjon og tilpassing
 • Biologisk mangfold

Kjemi 1 (kompetansemål - Udir.no)

Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt.

Faget har fem hovedområder:

 • Språk og modeller i kjemi
 • Metoder og forsøk
 • Vannkjemi
 • Syrer og baser
 • Organisk kjemi 1

Matematikk R1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet 

 

3. Vg3 Forskerlinje

Her er det full realfaglig fordyping som gjelder.

Det er i stor grad arbeidsmetodene som skiller Forskerlinjen fra ordinær SSP, her jobbes det helhetlig og tverrfaglig. Vi skal stimulere til kreativitet og løsningsorientering. Det gis ikke mulighet for å velge bort fag.

I tillegg til fellesfagene norsk, religion og etikk, historie og kroppsøving (læreplaner på Udir.no) får du fagene :

Kjemi 2 (kompetansemål - Udir.no)

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Gjennom faget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling.

Kjemi 2 skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. I faget skal den enkelte utvikle fortrolighet med naturvitenskapelig tankegang og naturvitenskapelige arbeidsmåter, og kunne vurdere eget arbeid og resultater.Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn.

Faget har fem hovedområder:

 • Forskning
 • Analyse
 • Organisk kjemi 2
 • Redoksreaksjoner
 • Materialer

Fysikk 2 (kompetansemål - Udir.no)

Faget gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Fysikk 2 skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. I tillegg skal faget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at det må ses i et historisk perspektiv. Programfaget skal bidra til å øve opp kritisk holdning til undersøkelser og påstander og gi trening i å argumentere for løsninger på fysikkfaglige problemstillinger.

Faget har fem hovedområder:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi

Matematikk R2 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differensiallikninger

Teknologi og forskningslære 2 (kompetansemål - Udir.no)

Teknologi og forskningslære 2 skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal faget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.

Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom.

Faget har fire hovedområder:

 • Naturvitenskapelige arbeidsmetoder
 • Forskning, teknologi og samfunn
 • Den unge forskeren
 • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori