Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Dette året bygger på valg du gjorde på Vg2.
Du må ha to fordypinger fra året før og ett fag du kan velge fritt. Er du i Europaklassen har du også dine fag i denne gruppen.

Fellesfag 

Her har vi fellesfagene norsk, religion og etikk, historie og kroppsøving. Har du hatt engelsk fordyping på ungdomskolen må du fortsette med fremmedspråk dette året. Læreplaner for Vg3 SSP Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 på Udir.no.

Programfag

Av programfag tilbyr vi :

Politikk og menneskerettigheter (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget politikk, individ og samfunn skal bidra til å utvikle selvstendige individer som bygger opp sitt medborgerskap i møte med verden, kulturer og lærestoff. Denne oppgaven inviterer til å utvide den enkeltes toleranse overfor mangetydighet, ut fra forestillingen om at samfunnslivet ikke alltid er det samme for alle.

Programfaget er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement og demokratisk deltakelse gjennom arbeid med verdi- og samfunnsspørsmål.

Faget har syv hovedområder:

 • Politikk og menneskerettigheter
 • Politiske prosesser og institusjoner
 • Demokrati og medborgerskap
 • Internasjonale politiske systemer og aktører
 • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
 • Menneskerettighetenes verdigrunnlag
 • Menneskerettighetene i politisk praksis


Kommunikasjon og kultur  3 (kompetansemål - Udir.no)

Kunnskap om kommunikasjon på tvers av og innenfor ulike kulturer skal gi den enkelte økt forståelse og respekt for sine medmennesker. Faget skal også gi bevissthet om kulturell tradisjon ved å vise hvordan tekster bidrar til å bevare kulturens kunnskaper, verdier og normer.

Opplæringen skal bidra til den enkeltes selvutvikling og danning gjennom refleksjon over egen kultur og identitet. Programfaget kan dermed gi gode forutsetninger for å delta aktivt i informasjonssamfunnet og for å kommunisere i en globalisert verden.

Faget har to hovedområder:

 • Kultur- og kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjon

 
Samfunnsfaglig engelsk  (kompetansemål - Udir.no)

Innsikt i de engelskspråklige landenes historie er viktig for å forstå prosessene som ligger til grunn for den globale spredningen av engelsk språk og angloamerikansk kultur. Storbritannia og USA har i århundrer hatt en sentral posisjon i verdenssamfunnet, både politisk og kulturelt. Med disse landene som utgangspunkt skal programfaget gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet.

Faget har tre hovedområder: 

 • Språk og språklæring
 • Kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

  
Samfunnsøkonomi 2 (kompetansemål - Udir.no)

Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori. Videre skal faget utvikle forståelse for hvordan penge- og finanspolitiske virkemidler kan brukes for å nå økonomiske og politiske målsettinger. Samfunnsøkonomi skal bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom samfunnsøkonomiske prioriteringer og den enkeltes levekår. Faget skal også bevisstgjøre eleven i spørsmål som gjelder ressursbruk, miljø og bærekraftig utvikling.

Faget har fem hovedområder:

 • Markedsteori
 • Inntektsfordeling og miljøproblemer
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Arbeidsledighet og økonomisk politikk


Psykologi 2 (kompetansemål - Udir.no)

Faget skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Faget har fire hovedområder:

 • Psykologien i dag
 • Sosialpsykologi
 • Kommunikasjon
 • Helsepsykologi

 
Økonomi og ledelse (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvilke konsekvenser strukturendringer og økt globalisering kan ha for enkeltmennesker og bedrifter, og hva dette kan bety for Norges rolle i internasjonal økonomi.

Faget bygger på Vg2-programmet økonomistyring og har tre hovedområder:

 • Bedrift og samfunn
 • Markedstilpasning og produksjonsplanlegging
 • Organisasjon og ledelse

 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (kompetansemål - Udir.no)

Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi.

Opplæringen skal fremme tverrfaglig forståelse, samarbeidsevne og nettverksbygging. Videre skal opplæringen stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon, analytisk og helhetlig tenkning.

Faget har tre hovedområder:

 • Bedriftsutvikling
 • Innovasjon
 • Internasjonalisering

 
Rettslære 2 (kompetansemål - Udir.no)

Rettslære skal utvikle evne til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet og stimulere til refleksjon og kritisk tenking. Et formål er å gjøre eleven oppmerksomme på  de verdiene som er grunnleggende i et demokrati og fremme engasjement og interesse for å være aktivt med i samfunnsutviklingen.

Faget har seks hovedområder:

 • Metodelære
 • Erstatningsrett
 • Menneskerettigheter
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerett
 • Forvaltningsrett

 
Matematikk for samfunnsfag 2 (kompetansemål - Udir.no)

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Faget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder.

Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har tre hovedområder:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet og statistikk