Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Dette programmet passer for deg som ønsker generell studiekompetanse og ønsker å fordype deg enten innen språk og kultur eller samfunnsfag og økonomi.

Fellesfag:

Her har du fellesfagene norsk, historie ,fremmedspråk, matematikk og kroppsøving.

Programfag:

Av programfag kan du velge :

Internasjonal engelsk (kompetansemål - Udir.no)

Faget Internasjonal engelsk tilbys på både Vg2 og Vg3. Faget spenner vidt, og skal derfor gi tverrfaglig kompetanse i tillegg til språklig kompetanse.

Faget har tre hovedområder:

• Språk og språkopplæring
• Kommunikasjon
• Kultur, samfunn og litteratur

Kommunikasjon og kultur 1 (kompetansemål - Udir.no)

Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både innenfor kulturelle fellesskap og mellom mennesker med ulik bakgrunn. Norge er et flerkulturelt samfunn som omfatter både norsk og samisk kultur og ulike minoritetskulturer. Folk flytter stadig mer, både i landet og mellom ulike land, og kulturelle strømninger fra hele verden preger folks hverdag.

Faget har tre hovedområder:

• Kultur- og kommunikasjonsteori
• Tekst
• Kommunikasjon

Sosiologi og sosialantropologi (kompetansemål - Udir.no)

Faget Sosiologi og sosialantropologi skal stimulere den enkelte til å tenke, å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn.

Faget har fem hovedområder:

• Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
• Kulturforståelse
• Sosialisering
• Produksjon og arbeid
• Fordeling av goder

Rettslære 1 (kompetansemål - Udir.no)

Fagene Rettslære 1 og 2 kan tas uavhengig av hverandre, og tilbys derfor både på Vg2 og Vg3. Faget skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett og synliggjøre hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet vårt.

Faget har seks hovedområder:

• Metodelære
• Familierett
• Arverett
• Arbeidsrett og likestilling
• Strafferett
• Rettsordningen

Psykologi 1 (kompetansemål - Udir.no) 

Faget skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie.

Faget har fem hovedområder:

• Psykologiens historie og utvikling
• Utviklingspsykologi
• Mennesket og læring
• Psykologiens biologiske grunnlag
• Menneske og helse

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (kompetansemål - Udir.no)

Faget har 3 hovedområder og skal øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles.

• Entreprenørskap
• Etablering
• Drift

Samfunnsøkonomi 1 (kompetansemål - Udir.no)

Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. Samfunnsøkonomi er derfor også et allmenndannende fag.

Faget har 6 hovedområder:

• Markedsteori
• Nasjonalregnskap og økonomisk vekst
• Arbeidsmarked og arbeidsledighet
• Prisvekst og pengepolitikk
• Inntektsfordeling og miljøproblemer
• Internasjonal økonomi

Økonomistyring (kompetansemål - Udir.no)

Opplæringen i næringslivsøkonomi skal være allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet. Den skal bidra til å øke kompetansen om hvordan en virksomhet drives og utvikles og øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet.

Faget har 7 hovedområder:

• Næringsliv og samfunn
• Økonomistyring
• Etikk og miljø
• Økonomi og ledelse
• Bedrift og samfunn
• Markedstilpasning og produksjonsplanlegging
• Organisasjon og ledelse

Matematikk S1

For et godt grunnlag for videre økonomiske studier kan det være lurt å velge matematikk for samfunnsfag i stedet for matematikk 2 P.