Realfag med forskerlinje Vg3

Vg3 Forskerlinje

Her er det full realfaglig fordyping som gjelder.

Det er i stor grad arbeidsmetodene som skiller Forskerlinjen fra ordinær SSP, her jobbes det helhetlig og tverrfaglig. Vi skal stimulere til kreativitet og løsningsorientering. Det gis ikke mulighet for å velge bort fag.

I tillegg til fellesfagene norsk, religion og etikk, historie og kroppsøving (læreplaner på Udir.no) får du fagene :

Kjemi 2 (kompetansemål - Udir.no)

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Gjennom faget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling.

Kjemi 2 skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. I faget skal den enkelte utvikle fortrolighet med naturvitenskapelig tankegang og naturvitenskapelige arbeidsmåter, og kunne vurdere eget arbeid og resultater.Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn.

Faget har fem hovedområder:

 • Forskning
 • Analyse
 • Organisk kjemi 2
 • Redoksreaksjoner
 • Materialer

Fysikk 2 (kompetansemål - Udir.no)

Faget gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Fysikk 2 skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. I tillegg skal faget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at det må ses i et historisk perspektiv. Programfaget skal bidra til å øve opp kritisk holdning til undersøkelser og påstander og gi trening i å argumentere for løsninger på fysikkfaglige problemstillinger.

Faget har fem hovedområder:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi

Matematikk R2 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differensiallikninger

Teknologi og forskningslære 2 (kompetansemål - Udir.no)

Teknologi og forskningslære 2 skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal faget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.

Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom.

Faget har fire hovedområder:

 • Naturvitenskapelige arbeidsmetoder
 • Forskning, teknologi og samfunn
 • Den unge forskeren
 • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori