Realfag Vg3

Dette året bygger på valgene du gjorde på Vg2.
Du må ha to fordypinger fra året før og ett fag du kan velge fritt. Det behøver ikke nødvendigvis komme fra realfaglig program.

Fellesfag:

Her har vi fellesfagene norsk, religion og etikk, historie og kroppsøving. Har du hatt engelsk fordyping på ungdomskolen må du fortsette med fremmedspråk dette året. Læreplaner for SSP Vg3 Realfag på Udir.no.

Programfag:

Av programfag tilbyr vi:

Kjemi 2

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Gjennom programfaget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling. Faget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet.

I programfaget skal den enkelte utvikle fortrolighet med naturvitenskapelig tankegang og naturvitenskapelige arbeidsmåter, og kunne vurdere eget arbeid og resultater. Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn.

Faget har fem hovedområder:

 • Forskning
 • Analyse
 • Organisk kjemi 2
 • Redoksreaksjoner
 • MaterialerFysikk 2


Fysikk 2

Fysikk 2 gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

I tillegg skal faget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv.Programfaget skal bidra til å øve opp kritisk holdning til undersøkelser og påstander og gi trening i å argumentere for løsninger på fysikkfaglige problemstillinger.

Faget har fem hovedområder:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi


Biologi 2

Faget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundt etiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal den enkelte bli bevisst at mennesket er en av mange arter, at det er samspill mellom mennesket og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentlig forutsetning for en bærekraftig forvalting av naturressurser og naturmiljø.

Faget har seks hovedområder:

 • Den unge biologen
 • Energiomsetning
 • Genetikk
 • Bioteknologi
 • Økologi
 • Evolusjon


Matematikk R2

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differensiallikninger


Matematikk S2

Et viktig formål med dette faget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Faget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har tre hovedområder:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet og statistikk