Realfag Vg2

Ønsker du spesiell studiekompetanse må du velge realfag. Sjekk gjerne ut hvilke kravkoder som kreves for det studiet du ønsker etter videregående. Se gjerne www.utdanning.no.

Informasjon om spesiell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak

Fellesfag

Her har du fellesfagene norsk, fremmedspråk, historie, matematikk og kroppsøving, men matematikken må erstattes med enten R-matematikk eller S-matematikk. Det vil si at du bør ha valgt T-matematikk første året.

Programfag

Av programfag tilbyr vi:

Fysikk 1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

Faget har fem hovedområder:

Klassisk fysikk
Moderne fysikk
Å beskrive naturen med matematikk
Den unge forskeren
Fysikk og teknologi

Biologi 1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundtetiske spørsmål. Gjennom programfaget biologi skal den enkelte bli klar over at mennesket er en av mange arter, at det er sammenheng mellom mennesker og naturen, og at biologisk kunnskap er en vesentlig forutsetting for ei bærekraftig forvalting av naturressurser og naturmiljø.

Faget har fem hovedområder:

Den unge biologen
Cellebiologi
Fysiologien til mennesket
Funksjon og tilpassing
Biologisk mangfold

Kjemi 1 (kompetansemål - Udir.no)

Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt.

Faget har fem hovedområder:

Språk og modeller i kjemi
Metoder og forsøk
Vannkjemi
Syrer og baser
Organisk kjemi 1

Matematikk R1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

Geometri
Algebra
Funksjoner
Kombinatorikk og sannsynlighet

Matematikk S1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget har fire hovedområder:

Algebra
Funksjoner
Sannsynlighet
Lineær optimering