Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Vg1

Dette programmet er sammensatt av restaurant og matfag og SSP med generell studiekompetanse.

Fagbrev og studiekompetanse

Mange ønsker å utdanne seg innen mat, men ønsker samtidig studiekompetanse. For elever som vil litt mer kan de nå ta fem års utdanning på fire år.

Du kan velge mellom fagbrevene kokk, institusjonskokk og servitør. Av programfag fra SSP har vi valgt Internasjonal engelsk og Markedsføring og ledelse 1.

Opplæring i både skole og bedrift

RM YSK er organisert med veksling mellom skole og bedrift, det første året er du bare på skolen.

Fra slutten av Vg1 vil du ha praksisperioder i bedrift og fra år 3 får du status lærling men skal fortsatt gå på skolen 1-2 dager pr.uke.

I bedriftsperiodene har du lærlingelønn.

Utvidet skoleår - spar et helt år utdanning

Du vil få litt lengre skoledager og skoleår enn ordinærelevene, men til gjengjeld sparer du inn et år på utdannelsen din.

Med dette utdanningsprogrammet kan du være både fagutdannet og studieforberedt når du er 20 år og med en teoretisk og praktisk bakgrunn er du godt rustet til å ta videre valg.

For å være elev på dette programmet må du være strukturert og arbeidsvillig.

Lenkene under tar deg til aktuelt avsnitt lenger ned i teksten.

1. Vg1 restaurant og matfag med studiekompetanse - YSK
2. Vg2 kokk og servitør med yrkes- og studiekompetanse
3. Vg3 kokk og servitør med yrkes- og studiekompetanse
4. Vg4 kokk og servitør med yrkes- og studiekompetanse

1. Vg1 restaurant og matfag med studiekompetanse - YSK

På Vg1 starter dere sammen med ordinære Vg1 RM i programfag men har flere fag i fellesfag.

Fellesfag

(Hvert punkt lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Råstoff og produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Her lærer du bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder,-prosesser, matlaging, omsetning og servering.

I tillegg lærer du å behandle råvarer, mat og drikke i henhold til de lover og forskrifter som er sentrale for faget.

Mattrygghet og hygiene i alle ledd er et viktig tema.

Kosthold og livsstil (kompetansemål - Udir.no)

Dette faget handler om sammenhengen mellom livsstil,helse og kosthold.

I tillegg inngår mat som kulturbærer i et flerkulturelt og internasjonalt samfunn.

Bransje, fag og miljø (kompetansemål - Udir.no)

I dette faget vises sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant-og matbransjene og yrkesutøvingen.

Her inngår det også lære om yrkesetikk og holdninger som fremmer godt arbeidsmiljø.

God kommunikasjon,service og forståelse av det ansvaret som ligger i å tilby mat og drikke til andre, er viktige tema.

Yrkesfaglig fordyping (om yrkesfaglig fordypning - Udir.no)

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.

2. Vg2 Kokk og servitør med yrkes-og studiekompetanse

Dette året legges opp til perioder i bedrift. Målet er en bedrift du kan ha læreplass i. Praksisperiodene her trekkes fra på læretiden etter Vg2.

Etter hvert som avtaler tegnes med lærebedrift skal du ha lærlingelønn i de bedriftsperiodene som ikke er Prosjekt til fordyping.

Året avsluttes med tverrfaglig eksamen i felles programfag fra Vg2 KS.

Fellesfag

(Hvert punkt lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Markedsføring og ledelse fra SSP (kompetansemål - Udir.no)

I et samfunn preget av sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter.

Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.

Det er også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv.

Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Faget består av fem hovedområder:

  • Marked og målgrupper
  • Psykologi og kjøpsatferd
  • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
  • Konkurransemidlene
  • Organisasjon og ledelse

Råvarer og produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer.

Faget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.

Kosthold, ernæring og helse (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse.

Mat og drikke som kulturbærer står sentralt.

Faget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.

Servering, bransje og miljø  (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk.

Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke.

Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

Yrkesdaglig fordyping  (Udir.no - Om prosjekt til fordypning)

Formålet med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.

3. Vg3 Kokk og servitør med yrkes-og studiekompetanse

3 dager i bedrift

Dette året har du status lærling og er mest i bedrift, forutsatt at du har fått tegner lærekontrakt.

Det er viktig å poengtere at selv om vi hjelper med å finne lærested er det bedriften som ansetter og velger sine lærlinger.

Skulle du ha mye fravær, manglende karakterer i fag eller ikke egnet til fagutdannelse som kokk eller servitør kan det medføre at du ikke kommer videre her.

Dette vil du få veiledning på av kontaktlærer og karriereveileder før Vg3.

Tre dager i uken er du lærling og du følger ferieåret som arbeidstaker.

Les mer om å være lærling på Akershus.no - Opplæring i bedrift

2 dager på skolen

Du vil være på skolen to dager i uken og ha fagene

4. Vg 4 Kokk og servitørfag med yrkes-og studiekompetanse

Avsluttende år

Dette er det avsluttende året og du er nå i det som kalles verdiskapingsåret som lærling. I løpet av skoleåret skal du opp til avsluttende fagprøve.

I tillegg skal du gå en dag i uken på skole og ha

Fagbrev og studiekompetanse

Består du fagprøven og alle fag på skolen har du nå både fagbrev og studiekompetanse og kan selv velge om du vil utvikle deg innen faget en stund som selvstendig fagarbeider eller starte på studier som krever generell studiekompetanse.