Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2

Klima-, energi- og miljøteknikk er viktig for ute- og innemiljøet. Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk.

Rørlegger

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner.

Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Blikkenslager

Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak.

Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Taktekker

Som taktekker tekker du tak på nybygg,reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller.

Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneller.

Opplæring

Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver og utvikling av tverrfaglig samarbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser.

Fellesfag

Av fellesfag har du fagene:

(lenker til kompetansemål på Udir.no)

Programfag

Produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget produksjon dreier seg om tegning, bearbeiding og montering av ulike produkter innen klima-, energi- og miljøteknikk.

Bruk av relevante verktøy, maskiner og materialer inngår i faget.

Videre dreier faget seg om planlegging, vurdering og kvalitetssikring.

Helse, miljø og sikkerhet har sentral plass i faget

Bransjelære (kompetansemål - Udir.no) 

Programfaget dreier seg om sanitære og tekniske installasjoner for isolasjon, oppvarming og ventilasjon.

Anleggenes funksjon og konstruksjon, og metoder for å unngå brann- og fuktskader inngår også i faget.

Videre omfatter faget tegning og tegningsforståelse, aktuelle lover og forskrifter, bruk av informasjonsteknologi og økonomi og kundebehandling.

Lærefagene sett i historisk og samfunnsmessig perspektiv inngår i faget.

Yrkesfaglig fordyping

Formålet med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Veien videre

På Vg2 Klima,-energi og miljø kan du velge om du vil søke læreplass innen rørlegger, taktekker eller ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

Bestått fag/svenneprøve legger grunnlag for videre arbeid i næringen og videreutdanning innen fagskole og høyskole.

Søker du og får læreplass skal du nå være lærling i 2 eller 2,5 år, avhengig av lærefag.

Etter fullført løp skal du kunne følgende innen:

Rørleggerfaget (kompetansemål på Udir.no)

Tak- og membrantekkerfaget (kompetansemål på Udir.no)

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (kompetansemål på Udir.no)