Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Vg1

For få ingeniører har praktisk bakgrunn. Med et svennebrev først kan du studere senere og vite hvordan ting gjøres på en byggeplass.

Lenkene nedenfor tar deg direkte til aktuelt avsnitt lenger ned i teksten.

1. Vg1 TAF
2. Vg2 TAF
3. Vg3 TAF
4. Vg4 TAF

Generelt om TAF

TAF-tekniske allmennfag er en sammenslåing av utdanningsprogrammet bygg-og anleggsteknikk med fordypning tømrer, mur eller betongfag og studiespesialiserende med fordypning i matematikk R1+R2 og fysikk FY1+FY2.

Teori og praksis hånd i hånd

Det kombinerer en teoretisk utdannelse med en praktisk utdannelse og er fem års utdannelse gjennomført på fire år.

Samtidig som du vil være ferdig utdannet håndverker vil du være kvalifisert til studier som krever realfag.

Det er en svært god forberedelse til ingeniørstudier eller andre tekniske studier. Du vil oppnå spesiell studiekompetanse.

Både i skole og bedrift

TAF er organisert med veksling mellom skole og bedrift, det første året er du på skolen.

Fra det andre året vil du ha praksisperioder i bedrift og fra år 3 blir du lærling i bedrift men skal fortsatt gå på skolen periodevis.

Å få læreplass vil også kreve innsats fra deg i samarbeid med oss. Du vil få undervisning i fellesfagene og programfag som fører til studiekompetanse. I bedriftsperiodene som lærling har du lønn.

Våre samarbeidspartnere er store og små bedrifter innen bygg og anleggsvirksomhet i regionen og de ser på dette tilbudet som en flott mulighet til å rekruttere sine framtidige ledere.

Faglært håndverker med studiekompetanse

Når du er 20 år kan du stå med både svennebrev og er studieforberedt til tekniske eller økonomiske studier. Se mer på www.TAF.no

Utvidet skoleår - spar et helt år med utdanning

Du får litt lengre skoledager og skoleår enn ordinærelevene men til gjengjeld sparer du inn et år på utdannelsen din.

I bedriftsperiodene som lærling har du lønn, i løpet av opplæringen skal du ha en fagarbeiderlønn utbetalt.

Vg1 TAF

Det første året er du på skolen.

Fellesfag:

 • norsk
 • engelsk
 • naturfag
 • t-matematikk
 • kroppsøving

Av programfag har du:

Produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk.

Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i faget.

Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er relevant innenfor produksjonen.

Tegning og bransjelære (kompetansemål - Udir.no)

I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy.

Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet inngår i programfaget.

Tegning og bransjelære dreier seg også om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen

Yrkesfaglig fordyping  (Udir.no - Om yrkesfaglig fordypning)
  
Yrkesfaglig fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer:

 • få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene
 • fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3
 • fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Utplassering

Fra andre semester utplasseres du i bedrift i totalt 9 uker med mål om lærekontrakt. Denne praksistiden vil inngå i den totale læretiden/ bedriftspraksisen du må ha for å oppnå svenne/fagbrev.

Vg2 TAF

Andre året starter vekslingen mellom bedrift og skole. Nå skal du ha valgt ditt fagområde som enten tømrer, betongarbeider eller murer.

Her vil du vare 2-3 uker i bedrift etterfulgt av 2-3 uker i skole.

Dette forutsetter at du har fått en avtale med bedrift. Vi hjelper deg med dette, men du må være klar for å jobbe og interessert i håndverket.

Dette året skal du opp i tverrfaglig praktisk/muntlig eksamen i felles programfag.

På skolen har du følgende fellesfag

 • samfunnsfag 
 • norsk
 • engelsk
 • kroppsøving

Av programfag fra SSP og Vg2 Byggteknikk har du:

Matematikk R1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.

Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget består av fire hovedområder:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Bransjelære (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget bransjelære dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon.

Faget omfatter gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfatter også regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Bransjelære omhandler videre fagenes historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring.

Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Produksjon (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget produksjon omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner.

Det omfatter også utforming av produkter og gjennomføring av tjenester.

I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger.

Yrkesfaglig fordyping (Udir.no - Om yrkesfaglig fordypning)

Formål med yrkesfaglig fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå

Vg3 TAF

Ved oppstart av dette året skal den endelige lærekontrakten være tegnet. Nå har du status lærling som betyr at du i all tid i bedrift får lærlingelønn.

Du vil fortsatt være elev med undervisning i fagene:

Fysikk 1 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet.

Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø.

Fysikk 1 gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.

Faget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

Faget består av fem hovedområder:

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi

Matematikk R2 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.

Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

Faget består av fire hovedområder.

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differensiallikninger

Historie (kompetansemål - Udir.no)

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer.

Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Faget består av to hovedområder:

 • Historieforståelse og metoder
 • Samfunn og mennesker i tid

Vg 4 TAF

Dette er det et avsluttende året som lærling og elev.

I bedrift er du inne i det som kalles verdiskapningsåret og du skal ved skoleårets slutt opp til fag/svenneprøve i ditt lærefag.

På skolen har du fagene:

Fysikk 2 (kompetansemål - Udir.no)

Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.

Fysikk 2 skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

I tillegg skal faget gi innsikt i at fysikk er en del av kulturarven, og at faget må ses i et historisk perspektiv.

Programfaget skal bidra til å øve opp kritisk holdning til undersøkelser og påstander og gi trening i å argumentere for løsninger på fysikkfaglige problemstillinger.

Faget består av fem hovedområder.

 • Klassisk fysikk
 • Moderne fysikk
 • Å beskrive naturen med matematikk
 • Den unge forskeren
 • Fysikk og teknologi

Norsk (kompetansemål - Udir.no)

Norskfaget befinner seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale.

Å se norsk språk, kultur og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv kan gi elevene større forståelse for det samfunnet de er en del av.

Norsk kulturarv byr på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning når perspektivene utvides.

Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.

Faget består av trehovedområder :

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig kommunikasjon
 • Språk, litteratur og kultur

Etter 4 år med TAF:
Faglært håndverker med studiekompetanse

Etter fullført og bestått eksamener og svenneprøve er du faglært håndverker med spesiell studiekompetanse og er rustet for både videre arbeidsliv og studier.