Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en lovpålagt tjeneste etter Opplæringslova § 5-6. PPT er sakkyndig instans som tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Vi kan tilby samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for din opplæring f.eks. fagvansker, personlige eller sosiale problem. Vi kan utrede og viderehenvise til andre instanser etter behov.

Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte oss, eller du kan selv ta direkte kontakt med PPT. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. PPT har taushetsplikt.

Vi er en del av skolens tverrfaglig team. I tillegg har vi et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

PPT på Vestby vgs

Vi har kontordager på tirsdag, onsdag og torsdag og er tilgjengelige også andre dager etter avtale. Vi holder til ved A-1165. Ta kontakt med oss for å avtale et tidspunkt.

PP-rådgivere ved skolen er:

Mirjam Milder         Tlf. 928 35 756

Mirjam Skinnerlien  Tlf. 901 17 461

Therese Gunset      Tlf. 950 52 283

http://www.veiledningssentrene-akershus.no/sentrene/follo/