Om eksamen

Nyttig informasjon om eksamen

SSP og 3PÅ

Vg1 SSP: Ca. 20 % av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig.
Vg2 SSP: Alle trekkes ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen.
Vg3 SSP: Alle skal ha eksamen i norsk hovedmål skriftlig. Alle trekkes i tillegg ut i to skriftlige og ett muntlig fag.
3PÅ: Alle skal ha eksamen i norsk hovedmål skriftlig. Alle trekkes ut i et skriftlig og ett muntlig fag.

Vg1 og vg2 yrkesfag

Ca. 20 % trekkes ut til en muntlig eller skriftlig eksamen.

I tillegg skal alle på vg2 yrkesfag opp til tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene.

Muntlig eksamen

Offentliggjøring kl. 0900 to virkedager før eksamen. Tiden fra offentliggjøring til eksamen benyttes til forberedelse. Elevene får en forberedelsedel som er nært knyttet til eksamensoppgaven samt veiledning fra en fagperson.

Du får forberedelsedelen 48 timer før eksamen i fag med muntlig-praktisk eksamen og 24 timer før eksamen i fag med muntlig eksamen. Veileder er ikke nødvendigvis faglæreren.

Faglærer er normalt eksaminator. Det kommer en sensor fra en annen skole i tillegg. Denne sensoren setter karakteren. Annen informasjon om gjennomføringen får dere av faglærer i de ulike fagene.

Skriftlig eksamen

Sentralt gitt eksamen

De aller fleste skriftlige eksamener er sentralt gitt. Disse gjennomføres til samme tidspunkt for alle elever i Norge. Tidspunkter for disse er publisert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Plan for sentralt gitt eksamen finner du under eksamensplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Eksamensdatoer sentralt gitt eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande  

Lokalt gitt eksamen

Eksamen i matematikk vg1 yrkesfag og norsk vg2 yrkesfag er lokalt gitt.

Eksamensdatoer lokalt gitt skriftlig eksamen: https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

Annen informasjon om gjennomføringen får dere av faglærer i de ulike fagene.

Praktisk eksamen (vg2 YF):

Du får nødvendig informasjon via faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder.

 

Klage på eksamenskarakterer:

Om klage på sentralt gitt skriftlig eksamen:  https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

Ordinær klagefrist er 10 dager etter karakteren er tilgjengelig på skolearena.

For vg3 er det hvert år en hurtigklagefrist. Klager man tidsnok til å være med i denne klagesensuren kan man få med en eventuell endret karakter på vitnemålet før inntak til høgere utdanning til høsten.

 

Om klage på lokalt gitt skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen: http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Videregaende-skole/Klage-pa-karakter/ 

 

Snakk alltid med en faglærer før du klager. Karakteren kan også endres til dårligere karakter.

Ved klage på karakteren blir ikke besvarelsen sensurert på nytt, men klagenemnda vurderer om karakteren som er satt er urimelig. Er den urimelig kan klagenemnda endre karakteren.