Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Elever som har et annet morsmål en norsk eller samisk og ikke kan følge undervisning på norsk som følge av manglende norskkunnskaper har rett på særskilt norskopplæring.

Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven § 2-8 for grunnskolen og § 3-12 for videregående opplæring, og i friskoleloven § 3-5. 

Du har rett til særskilt norskopplæring hvis du:

  • har et annet morsmål enn norsk eller samisk, og
  • ikke kan følge undervisningen på norsk som følge av manglende norskkunnskaper.

Særskilt norskopplæring skal være det fremste virkemiddelet hvis du ikke kan følge undervisning gitt på norsk, og skal avsluttes når du har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen.

Skolen må kartlegge og vurdere dine norskspråklige ferdigheter for å kunne gi deg et riktig undervisningstilbud. Kartlegging skal foretas:

  • ved skolestart på videregående skole, og
  • underveis i opplæringen for å se om du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å kunne avslutte særskilt norskopplæring.

Om nødvendig kan du også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette vil først og fremst være aktuelt for nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlige kunnskaper i norsk at de ikke kan følge noe undervisning på norsk.

Hvis du har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og kortere botid enn seks år på eksamenstidspunktet, kan du velge å følge «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring», jf. forskrift til opplæringsloven § 1-17. Læreplanen er kompetansegivende på lik linje med den ordinære norskplanen, men den er tilpasset elever med en annen språk- og kulturbakgrunn. Du kan få eksamen og sluttvurdering etter denne læreplanen, med unntak av skriftlig sidemål.

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålsopplæring kan gis på en annen skole. Hvis morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal det så langt som mulig legges til rette for annen opplæring tilpasset dine forutsetninger.

Har du rett til særskilt språkopplæring, har du også rett til å bruke inntil to år ekstra på videregående opplæring hvis du har behov for det.

Hvis resultat av kartleggingen viser at du har behov for særskilt språkopplæring, vil du få et brev der du må svare om du vil motta tilbudet eller ikke. Hvis du vil motta tilbudet, fatter rektor et enkeltvedtak der det fremgår om du har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvilken læreplan du skal følge og hvordan opplæringen skal organiseres.

Elever som er fylt 15 år, bestemmer selv om de vil ta imot opplæringstilbud. Det gjelder også for særskilt språkopplæring, jf. barneloven § 32.

Spørsmål om saksgang kan rettes til den enkelte skole (rådgiver Pia Roaas).

Hvis du som elev eller forelder er misfornøyd med vedtaket, kan du klage. En klage skal være skriftlig og undertegnet. Hvis du er under 18 år skal foresatte undertegne. Klagen skal sendes til rektor på skolen. Klagen må inneholde en kort beskrivelse av hvilke forhold du klager på og hva du mener bør endres i vedtaket. Endelig klageinstans er fylkesmannen i Oslo og Viken.