Handlingsplan for arbeid med elevenes skolemiljø

Lokal handlingsplan for arbeid med elevenes skolemiljø etter opplæringsloven kap. 9a ved Vestby videregående skole

Handlingsplanen erstatter tidligere «handlingsplan mot mobbing og vold» og «konflikthåndtering i skolen». Revidert mars 2016

Vestby videregående skoles arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing, vold, trakassering, diskriminering, rasisme og alle former for krenkende atferd:

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Målet med arbeidet er å skape et trygt og godt skole- og læringsmiljø for elevene på Vestby vgs. Arbeidet for å sikre et godt skolemiljø for elevene er forankret i opplæringsloven kap. 9a.

 • Alle som er ansatt på Vestby videregående skole er forpliktet til å bidra til at mobbing, vold, trakassering, rasisme, diskriminering og annen krenkende atferd ikke forekommer på skolen, og å melde fra dersom dette skjer, jfr. opplæringsloven § 9a-3(2).
 • Skolens miljøarbeider, elevråd, skoleutvalg, skolemiljøutvalg, arbeidstakerorganisasjoner, og ledelse skal ha fokus på dette og skal jobbe aktivt for å hindre at slike situasjoner oppstår. Skolen skal drive systematisk arbeid for å fremme elevenes helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at skolen skal ha skriftlige rutiner for forebygging og håndtering av mobbing og evt. andre forhold etter behov.

Krenkende atferd:

Elever og ansatte ved Vestby vgs skal ha en felles forståelse av hva som menes med «krenkende atferd». Elever og ansatte skal være involvert i prosessen med å definere innholdet i begrepet.

Definisjoner:

Mobbing:

 • En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. Mobbing innebærer også en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet. Den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er ofte hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.
 • Etter denne definisjonen er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene:
  1) Aggressiv eller ondsinnet adferd som
  2) gjentar seg og varer ved over en viss tid
  3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side.
 • Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utestenging fra gruppa.

  Eksempel på psykisk direkte mobbing: å true, håne eller komme med stygge og ubehagelige ytringer for å irritere, plage eller såre en annen.

  Eksempel på psykisk indirekte mobbing: å isolere og utestenge noen fra en sosial gruppe, «blikke», o.l

  Eksempel på fysisk mobbing: å slå, dytte, sparke eller holde noen fast mot hans/hennes vilje.

  Det er viktig å være bevisst på egen språkbruk. En fleipete tone og ironi kan misforstås.

  Digital mobbing foregår gjennom sosiale medier som mobil, blogger, e-post og sosiale nettsider.
  Bilder kan sendes rundt via disse plattformene, og når raskt ut til mange personer. Denne typen
  publiseringer gir ofte også mottakere muligheten til å kommentere på bildene, som fører til at
  mobbingen blir mer alvorlig. På nettsiden www.slettmeg.no finnes råd om hvordan man skal håndtere mobbingen når det foregår på nett.

Mobbing forekommer ikke bare blant elevene. Elever kan også bli utsatt for krenkende atferd fra lærere og andre ansatte.

Diskriminering:

 • Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte.

Rasisme:

 • Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av hudfarge, nasjonalt eller etnisk opphav.

Forebyggende tiltak:

Vestby videregående skole arbeider for gode relasjoner mellom lærer og elev, høy grad av trivsel og motivasjon for læring, gode rutiner og aktiv foreldreinvolvering. Vi legger vekt på å arbeide for et godt klassemiljø. Arbeidet med klassemiljø og skolemiljø, og mot krenkende adferd skal foregå gjennom hele året.
Ved skolestart vil kontaktlærer/teamene sørge for at elevene hurtigst mulig blir kjent med hverandre. Miljøarbeider presenterer seg for elevene. Kontaktlærer, faglærer og elever skal videre engasjere seg i et samarbeid om å utvikle et godt klassemiljø.

Den enkelte klasse gjennomgår handlingsplanen i samarbeid med kontaktlærer. Elevene skal i den forbindelse orienteres om hva skolen anser som krenkende atferd. Elevrådet og skolemiljøutvalget skal være involvert i prosessen med å definere dette begrepet.

 • Informasjon fra avgiverskolen: Elever og/eller foresatte oppfordres til å gi tillatelse til at relevant informasjon overføres fra avgiverskolen.
 • Kontakt skole-hjem: Kontaktlærerne må så tidlig som mulig i skoleåret oppfordre umyndige elevers foresatte om å opprette kontakt. Det ligger i kontaktlærerinstruksen jevnlig å informere hjemmene om hvordan det går med elevene på skolen.
 • Miljøarbeider jobber forebyggende i elevmiljøet i skoletiden og har en sentral rolle i arbeidet. Det skal være lav terskel for elever og ansatte å ta kontakt om bekymringer.
 • Elevrådet arbeider aktivt med problematikken rundt krenkende atferd og tar dette med i sitt arbeid. I samarbeid med miljøarbeider og ledelse skal de planlegge og gjennomføre tiltak som styrker miljøet på skolen. Elevrådet oppfordres til å snakke om kap. 9a.
 • Klasseråd mot mobbing ved tillitselever evt. miljøarbeider
 • Lærerne må jobbe mot digital mobbing ved å bidra til å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier.
 • Organisering og aktiviteter for å forebygge mobbing.
 • Klassens plan mot mobbing, se vedlegg

Hvordan avdekker vi uønskede forhold etter kap.9a:

 • Daglig, rutinemessig oppfølging av elevmiljøet ved miljøarbeider.
 • Henvendelse fra elever, elevråd og tillitselever.
 • Samtaler mellom lærere, miljøarbeider, rådgiver og/eller elever.
 • IKO-oppfølging.
 • Samtaler mellom avdelingsleder – elev. Avdelingsleder skriver referat til elevens mappe.
 • Samtaler mellom avdelingsleder og ikke-pedagogisk personal
 • Årlig elevundersøkelseNotater og møtereferater – for eksempel på ITL
 • Inspeksjonsordning
 • Henvendelser fra foresatte

Hva gjør vi ved mistanke om uønsket atferd:

 • Elever som føler seg mobbet eller som har mistanke om at andre blir mobbet, kontakter kontaktlærer, rådgiver, miljøarbeider og/eller avdelingsleder. Dette gjelder alle tilfelle der en elev blir utsatt for uønsket atferd i ord eller handling.
 • Ansatte som har mistanke om mobbing, trakassering mv. har plikt til snarest mulig å undersøke samt gripe inn dersom det er nødvendig, jfr. oppl. § 9a-3(2).
 • Kontaktlærer har samtale med involverte elev(er) fra egen klasse, gjerne sammen verneleder for elevene/miljøarbeider. Samtalene må dokumenters skriftlig i form av referat eller notat, og dateres. Avdelingsleder skal holdes orientert.
 • Kontaktlærer varsler evt. også rådgiver og overleverer kopi av referat/notat/skjema for uønsket forhold.
 • Avdelingsleder/kontaktlærer evt. rådgiver kontakter foresatte til involverte umyndige elever.
 • Er det lærer eller andre ansatte som mobber eller på annen måte utøver uønsket atferd, tas saken opp med dennes nærmeste overordnede etter at eleven er orientert.

Hva gjør vi når krenkende atferd er konstatert og hendelsesforløpet kartlagt:

En sak skal løses på lavest mulige nivå, men rektor skal være informert.

Avdelingsleder innkaller partene evt. deres foresatte hver for seg til en samtale.
Elever kan møte etter eget ønske.

Avdelingsleder vurderer øyeblikkelige tiltak, evt. sammen med rådgiver og kontaktlærer. Det iverksettes hensiktsmessige tiltak, herunder særskilt oppfølging av enkeltelever (evt. både offer og mobber). Det kan være aktuelt med oppfølging i klassen.

Dersom elev eller foresatte henstiller om tiltak vedrørende elevens psykososiale eller fysiske skolemiljø, skal saken behandles etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, jfr. opplæringsloven § 9a-3(3). Det er rektor som fatter vedtak om evt. tiltak i slike saker. I andre tilfelle vil tiltakets art være bestemmende for om enkeltvedtak skal fattes.

Tiltak kan for eksempel være at elever som mobber blir plassert i annen klasse. Andre disiplinære tiltak kan følge av bestemmelsene i skolereglementet §§ 8 og 9, opplæringsloven § 3-8 om bortvisning og tap av rettigheter, og samme lov § 9a-7 om straff for brudd mot kravene i kap. 9a.

Det vil også i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om rådgiver, PPT, lege, politi eller andre skal kontaktes.

Hvordan håndterer vi krenkelser på elevenes fritid:

Skolen må gjøre en konkret vurdering av om hendelsen har en så tett nærhet til skolesituasjonen at skolen må følge opp hendelsen med de involverte elevene. Skolen må i så fall gjøre elev/ foresatt oppmerksom på bestemmelsene i opplæringsloven kap. 9a.

Evaluering og kunngjøring:

 • Handlingsplanen kunngjøres på skolens hjemmeside og Portalen for de ansatte.
 • Skolens handlingsplan og arbeid med elevenes skolemiljø skal evalueres årlig i januar, jfr. skolens års-hjul for ledelse. Ansvarlig for evalueringen er verneleder for elevene i samarbeid med skolemiljøutvalget.
 • Skolens ansatte, og spesielt det pedagogiske personalet, må før skolestart hvert år gjøres kjent med skolens «handlingsplan for arbeidet med elevenes skolemiljø». Rektor orienterer alle om handlingsplanen i fellesmøte med de ansatte, og avdelingsleder går igjennom planen på egen avdeling.
 • I forbindelse med første foreldremøte på avdelingen skal elever og foresatte gjøres kjent med handlingsplanen og orienteres om hva skolen anser som «krenkende atferd». De skal også gjøres kjent med sin rett til å få enkeltvedtak ved henstillinger til skolen som vedrører elevenes skolemiljø.

 

Revisjon:
Denne handlingsplanen for arbeid med elevenes skolemiljø ble behandlet i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) den 8/12-2010 og skoleutvalget (SU) den 15/12-10. Handlingsplanen ble første gang evaluert og oppdatert 30/8-2011. Skolemiljøutvalget har gått igjennom planen og revidert den i 2012, 2013 og 2014. Ny revisjon er foretatt 9/3-2016.

 

Per Hedum
rektor